Op werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis.
14 dagen retourtermijn en 2 jaar garantie.
Klantbeoordelingen 4.9/5
!!!!! LET OP!!! WIJ ZIJN VERHUISD !!!!!
0
!
Login op je account
!
 
Totaal:
€ 0,00
Winkelwagen
Gratis verzenden
vanaf € 250,=
Fysieke winkel
Eigen technische dienst
Webhosting


Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden. (MS Word formaat)

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Betekenis termen.

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen:

1-1Materialen, alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en papier, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan ons of door ons ter beschikking worden gesteld.

1-2 Informatiedragers: alle formulieren en voor computer leesbare informatiedragers waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

1-3 Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief de randapparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst.

2-1 Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Orion Computerworld, gevestigd te Castricum, hierna te noemen Orion, aangegaan.

2-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Orion zijn zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig. Zij binden Orion niet.

2-3 Orion haar aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij Orion dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende welk het aanbod voor aanvaarding openstaat. Orion is het eerst gebonden aan een opdracht nadat zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen binden Orion slechts nadat Orion deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2-4 Elke met Orion aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Orion van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Orion zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

3-1 Orion aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk worden overeengekomen.

3-2 Eventuele toepasselijkheid van voorgenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Orion onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Orion aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Orion binden de laatste niet, voor zover ze door Orion niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit geval te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Prijs.

5-1 Orion haar prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5-2 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan kunnen deze worden doorberekend.

5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Uitvoering van de werkzaamheden c.q. (op)levering.

6-1 Het tijdvak c.q. het tijdstip waarop Orion de overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

6-2 Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van de (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in artikel "Overmacht" bepaalde, voor het geval dat Orion door overmacht haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

6-3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zal plaatsvinden, mag Orion de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6-4 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Orion, worden deze door Orion verrichte werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

6-5 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Medewerking door de opdrachtgever.

7-1 De opdrachtgever zal Orion steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

7-2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan Orion apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Orion aan opdrachtgever ter kennis brengt.

7-3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar Orion haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop Orion haar garantieverplichtingen zoals hierna in artikel "Garantie" omschreven betrekking hebben, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Orion te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

Artikel 8 Geheimhouding.

8-1 Orion zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan haar personeel of door haar te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Orion zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

8-2 Orion zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

8-3 Indien Orion zich verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt aan Orion, haar personeel of door haar te werk gestelde derden, met behulp van Orion haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voorin dat de documentatie die hij heeft ontvangen van Orion, niet door de opdrachtgever aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van die documentatie niet zonder Orion haar schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 9 Wijzigingen.

9-1 Hoewel Orion een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is Orion tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

9-2 Een dergelijke instemming kan slechts schriftelijk worden gegeven.

9-3 Wanneer Orion instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering.

Meerwerk en extra opleveringen worden door Orion steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Duurovereenkomsten.

10-1 Indien Orion met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een éénmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een éénmalige levering voorziet, maar in het door Orion periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst voor één jaar.

10-2 Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zij vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd.

10-3 Indien Orion zich bindt om gegevens en/of informatie, die de opdrachtgever aan Orion verstrekt te verwerken, kan de opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn beëindigen, mits de opdrachtgever aan Orion voordien een afkoopsom heeft betaald. Deze afkoopsom zal door Orion in redelijkheid worden vastgesteld.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging en ontbinding.

11-1 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst in overeenstemming met bepaalde in lid 4 van dit artikel te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en/of diensten zijn voltooid of (op)geleverd, of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd.

Deze beëindiging gaat pas in nadat de andere partij, na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, niet binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen, of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.

11-2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zal zijn om de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.

11-3 In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien de opdrachtgever in gebreke blijft om de éénmalige vergoeding voor het gebruikersrecht van de door Orion voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, of het door Orion geleverde programmapakket aan haar te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot dat gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruikersrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft en de opdrachtgever is Orion desondanks een rechterlijke vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende hetwelk de opdrachtgever wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.

11-4 De ingebrekestellende partij dient uiterlijk 30 dagen na het einde van de termijn, welke bij de ingebrekestelling werd gesteld, van zijn/haar tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst toekomende recht gebruik te maken. Doet hij/zij dit niet, dan is het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervallen. De ingebrekestellende partij heeft dan wel het recht om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde.

11-5 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de overeenkomst en/of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal Orion de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding, zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden die onderwerp van de overeenkomst zijn door een ander te doen verrichten.

De door Orion, al dan niet in gebruikerslicentie, verworven programmatuur zal en kan nimmer worden overgedragen. Orion is gerechtigd voor het verschaffen van deze programmatuur de voor deze programmatuur geldende licentieprijs in rekening te brengen, overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven van Orion.

Artikel 12 Eigendom.

12-1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en materialen Orion haar eigendom.

12-2 Zaken, welke Orion aan de opdrachtgever levert blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever Orion alle daarvoor verschuldigde bedragen, nog niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan.

12-3 Orion behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.

12-4 Indien Orion, anders dan in verband met een opdracht tot het met haar eigen apparatuur verwerken van gegevens, die de opdrachtgever haar verstrekt, haar bindt tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het geven van adviezen met betrekking tot de mogelijkheid om programmatuur te ontwikkelen, gaan onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel doch in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaald, alle auteursrechten met betrekking tot de daarbij behorende documentatie en alle rechten op de daarin vervatte tekeningen en modellen op de opdrachtgever over.

Rechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, blijven evenwel steeds Orion haar eigendom.

12-5 Informatiedragers, systemen, modellen, schema’s, documentatie, werkinstructies en papier, die tezamen met voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, worden in afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, doch onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel eigendom van de opdrachtgever.

12-6 Tenzij met Orion uitdrukkelijk overeengekomen is dat het gebruikersrecht van de opdrachtgever gedurende een beperkte tijd zal bestaan, verleent Orion de opdrachtgever een doorlopend gebruikersrecht met betrekking tot de aan de opdrachtgever (op)geleverde materialen en overige producten. Een zodanige uitdrukkelijke overeenkomst bestaat evenwel steeds indien Orion met de opdrachtgever overeenkomt dat de opdrachtgever Orion ter zake van het hem verleende gebruikersrecht periodieke betalingen zal doen. In dat geval eindigt het gebruikersrecht van de opdrachtgever bij het einde van de termijn waarvoor de periodieke betalingen verschuldigd zijn, behoudens een eerdere tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde in artikel "Tussentijdse beëindiging en ontbinding".

12-7 Indien tussen opdrachtgever en Orion is bepaald dat het gebruikersrecht voor een beperkte tijd

bestaat, verbindt de opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende materialen terug te geven, ook indien Orion geen industriële of intellectuele eigendomsrechten heeft op grond waarvan Orion een nadien door de opdrachtgever voortgezet gebruik zou kunnen blijven verbieden.

12-8 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruikersrecht van de opdrachtgever beperkt tot de onderneming van de natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtgever is.

Het materiaal, dat door Orion aan de opdrachtgever is verstrekt, mag zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld of door derden worden gebruikt.

Artikel 13 Annuleren van apparatuur.

13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Orion reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Orion als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Orion te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

13-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Orion zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Garantie.

14-1 Indien Orion zich bindt om gegevens, die de opdrachtgever Orion verstrekt te verwerken, staat Orion er behouden anders luidende overeenkomst voor, dat Orion die gegevens op de overeengekomen wijze zal verwerken en aan de opdrachtgever zal afleveren.

14-2 Indien Orion zich bindt tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het herleveren van een programmapakket overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de opdrachtgever en Orion overeengekomen en vastgelegde specificaties, staat Orion er behouden andere luidende overeenkomst voorin, dat de door Orion ontwikkelde programmatuur c.q. het door Orion geleverde programmapakket in staat is om de taken te verrichten, die in zodanige specificatie zijn vermeld.

14-3 In andere dan in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen, bindt Orion zich tot het met zorg verrichten van de Orion opgegeven opdrachten, tenzij Orion zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gebonden dat Orion haar werkzaamheden en/of leveringen een door de opdrachtgever beoogd resultaat teweeg zal brengen. De omstandigheden dat Orion de opdrachtgever ter zake mondeling of schriftelijk advies heeft verstrekt, brengt niet met zich mede dat Orion zich tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat heeft gebonden.

14-4 In de gevallen waarin Orion een garantie heeft gegeven, zoals in lid 1 t/m 3 van dit artikel vermeld bindt Orion zich om gebreken in de door Orion afgeleverde en/of verwerkte gegevens c.q. in het door Orion (op)geleverde kosteloos op te sporen en te herstellen mits zodanige gebreken Orion in het geval van afgeleverde en/of verwerkte gegevens binnen twee weken na aflevering en in alle andere gevallen binnen drie maanden na (op)levering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. Het krachtens garantie opsporen en herstellen van gebreken geschiedt kosteloos tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14-5 De garantie van Orion zoals vermeld in lid 1 t/m 3 van dit artikel, vervalt op het tijdstip waarop, in het door Orion (op)geleverde wijzigingen worden aangebracht welke geschieden zonder de schriftelijke toestemming van Orion. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die de opdrachtgever of derden heeft gemaakt, vallen niet onder garantie. Orion mag de kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie worden gedekt aan de opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

14-6 Ingeval Orion zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het ontwikkelen van programmatuur, welke na (op)levering eigendom van de opdrachtgever wordt en Orion zich voorts verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt te verwerken, heeft Orion haar garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, betrekking op gebreken in de verwerking die het gevolg zijn van gebreken in de door Orion ontwikkelde programmatuur.

14-7 Gedurende een nader overeengekomen periode na aflevering verleent Orion aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Orion haar garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Orion na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

14-8 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Reclame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Orion terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Orion wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 Orion dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemmin zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Orion is niet tot schade- of onkostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Risico bij reparatie

Bij Orion in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Orion niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij ter zake van schade aan verlies van de goederen van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever respectievelijk bewaargever komen.

Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer Orion goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Orion aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19-1 Orion is ter zake van wanprestatie slechts jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het in artikel "Tussentijdse beëindiging en ontbinding" omschreven recht.

19-2 Orion is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is. Orion is eveneens niet aansprakelijk voor nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken, dan wel voor normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik of voor enig ander van buitenafkomende oorzaak.

19-3 Orion is niet aansprakelijk voor schade aan door opdrachtgever ter reparatie aangeboden apparatuur en/of gegevensbestanden, die het gevolg zijn van de door Orion of haar medewerkers uitgevoerde reparatiewerkzaamheden. Orion is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten, welke worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van de opdrachtgever mag door Orion tegen de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

19-4 Orion haar aansprakelijkheid ter zake van door haar gegeven garanties is beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken zoals in artikel "Garantie" omschreven. Elke aansprakelijkheid voor schade, die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Orion haar verplichtingen uit hoofde van een door haar gegeven garantie niet nakomt, is haar aansprakelijk beperkt tot de extra kosten, die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de werkzaamheden, om de gebreken op te sporen en te herstellen, moet verrichten.

19-5 Orion is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen welke door haar en haar medewerkers word verstrekt, voordat de overeenkomst met haar opdrachtgever tot stand komt de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor toegepaste administratie- en beperkingmethodes jegens overheid- en andere instellingen.

19-6 Orion haar totaalaansprakelijkheid uit hoofde van een met haar verstrekte opdracht is in geen geval hoger dan een bedrag van € 20.000,= en is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen. Bij duurovereenkomsten is Orion haar aansprakelijkheid ter zake van haar handelen of nalaten gedurende enige periode van 3 maanden dienen te worden verricht.

19-7 Indien Orion bij reparatie eigen apparatuur aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, dient de opdrachtgever deze apparatuur te verzekeren gedurende de gehele periode dat hij deze ter beschikking heeft.

Artikel 20 Overmacht.

20-1 Orion is niet aansprakelijk, indien en voor zover Orion haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, transportmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

20-2 Indien en voor zover Orion haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft haar opdrachtgever de daarmede overeenkomstige gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.

20-3 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dienverstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal Orion in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Orion eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, roerende ononroerende goederen in beslag worden genomen, het bedrijf liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Orion op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling

22-1 Betalingen moeten op de overeengekomen tijdstippen plaatsvinden op de door Orion aan de opdrachtgever mede te delen wijze.

22-2 Indien is overeengekomen dat betalingen plaatsvinden bij voltooiing van de werkzaamheden of bij (op)levering en indien die voltooiing of (op)levering is vertraagd mag de overeenkomstige betaling eveneens worden uitgesteld, tenzij de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de opdrachtgever en/of door omstandigheden welke redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever komen, waaronder in ieder geval is begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomen.

22-3 De opdrachtgever betaalt in Nederlandse valuta zonder aftrek van schuldvergelijking en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een maandelijks percentage van 1.25%.

22-4 Orion is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerder met de rente met een minimum van € 75,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Orion zich heeft verzeker van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

22-6 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Orion aanleiding geeft, mag Orion van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan Orion de verdere uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.

Artikel 23 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussenpartijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Orion, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

 

 
    Webhosting